سایر حقوق دمکراتیک

دیوارنگاری کمیته سازمانده در دفاع از حق تحصیل همگانی تا مقطع عالی

در نظام سرمایه‌داری علیرغم آنکه شرایط مادی همگانی‌کردنِ آموزش فراهم‌شده‌است، اما به دلیل مناسبات طبقاتی همچنان اکثریت جامعه از آموزش رایگان محروم‌اند. مهرماه و سال تحصیلی جدید هم در ایران […]