جنبش کارگری

به مناسبت اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت و گاز

به مناسبت اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژه‌ای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی شروع اعتصاب اوایل هفتۀ گذشته بود که به ابتکار جمعی از نیروهای جوشکار و لوله‌کش پروژه‌ای […]