اعتصاب سراسری کارگران پروژه نفت گاز پپتروشیمی پالایشگاه پایپینگ
جنبش کارگری

کارگران جوشکار و فیتر: قلب تپندۀ اعتصاب در پروژه‌های پایپینگ

اجرای پروژه‌های پایپینگ نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه، به طور کلی بر کار دو دسته کارگر متخصص بنا شده: اول کارگران ماهری که در بخش «اجرایی»‌ پروژه‌اند (مثل فیتر، جوشکار، […]