مصاحبه‌ها

مصاحبه «رادیو پیام کانادا» با کمیته درباره جنبش دانشجویی و وظایف دانشجویان سوسیالیست

    مصاحبه «رادیو پیام کانادا» با «کمیته عمل سازمانده کارگری» درباره جنبش دانشجویی و وظایف دانشجویان سوسیالیست که بالطبع در وضعیت اعتراضی کنونی، طرح مساله سازماندهی و نوع تشکیلات […]