گرافیتی معلمان
حمایت از جنبش کارگری

حمایت کارزار خیابان از معلمان زندانی

با ربودن، اخراج و احضار، صدای معلمان خاموش نمی‌شود! بعد از اعتصاب معلمان، حکومت به خون‌خواهی برآمده. از محبوس و دِق‌مرگ کردنِ یک معلم بازنشسته (#هاشم_خواستار)در بیمارستان روانی دریغ نمی‌کند.بعد […]