جمهوری اسلامی میراثدار بهایی ستیزی رژیم پهلوی
اقلیت‌های تحت ستم

جمهوری اسلامی، میراث‌دار بهایی‌ستیزی پهلوی

مقدمه، به بهانۀ موج جدید سرکوب بهائیان فشارها و نفرت‌پراکنی‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان را پایانی نیست. ظرف چند روز گذشته مجدداً دور جدیدی از بازداشت‌های سریالی ‌بهائیان آغاز شد […]

سیاست حذف ارز ترجیحی
مقالات

پردۀ چهارم: سیاست انباشت با گرسنه‌سازی مردم – دربارۀ حذف ارز ترجیحی

پردۀ چهارم: سیاست انباشت با گرسنه‌سازی مردم دربارۀ حذف ارز ترجیحی و یارانه‌زدایی‌های دیگر در پوششِ آن مقدمه: همانطور که در پرده‌های قبلی (اول و دوم و سوم) توضیح دادیم، […]