اطلاعیه

مهمترین مطالبات ما به مناسبت اول ماه مه

?تشکیل یک کمیتۀ تحقیق و تفحص مستقل کارگری برای تحقیق دربارۀ پشت‌پردۀ تعطیلی کارخانه‌ها، ورشکستگی‌های صوری، تغییر کاربری زمین‌های کارخانه و تبدیلش به پاساژها و برج‌ها! ?به دست گرفتن کنترل […]