بولتن «سازمانده کارگری»

توقف انتشار بولتن «سازمانده کارگری» و تبدیل کانال تلگرام به ارگان سازمانده

توقف انتشار بولتن «سازمانده کارگری» و تبدیل کانال تلگرام به ارگان سازمانده پس از انتشار ۷ شماره بولتن «سازمانده کارگری»، یک ارزیابی درونی از این سبک کار، نقاط قوت و […]