استیکرهای زندانی هفت تپه
حمایت از جنبش کارگری

از فولاد تا دانشگاه و مدرسه و خیابان: پرچم زندانیان هفت‌تپه بالاست!

▪️نشر دوبارۀ خبر شکنجۀ اسماعیل بخشی و وضعیت نگران‌کنندۀ جسمی او، آن هم درست زمانی که نمایندگان سازشکار شورای کارگری هفت‌تپه دست بر قضا به اسم پیگیری آزادی او (!) […]