جمهوری اسلامی میراثدار بهایی ستیزی رژیم پهلوی
اقلیت‌های تحت ستم

جمهوری اسلامی، میراث‌دار بهایی‌ستیزی پهلوی

مقدمه، به بهانۀ موج جدید سرکوب بهائیان فشارها و نفرت‌پراکنی‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان را پایانی نیست. ظرف چند روز گذشته مجدداً دور جدیدی از بازداشت‌های سریالی ‌بهائیان آغاز شد […]