حمایت عملی کمیته از حقوق دگرباشان جنسی
سایر جنبش‌های اجتماعی

حمایت عملی کمیته از حقوق دگرباشان جنسی

به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با همجنسگراستیزی: مبارزه با همجنسگراستیزی و ترنس‌ستیزی و دفاع از حقوق دگرباشان: وظیفه‌ای هر روزه در جامعۀ سرمایه‌داری ایران، با بافت تاریخاً سنتی‌اش و یک حاکمیت بنیادگرای […]