اعتصاب هفت تپه و مجمع نمایندگان
گزارش

اعتصاب مردادماه هفت تپه و انتخابات «مجمع نمایندگان»

در آستانۀ دومین دور اعتصاب هفت‌تپه در مرداد ۹۷ بحران اخراج‌های آتی و دربارۀ انتخابات «مجمع نمایندگان» نیمۀ مردادماهِ امسال، درست مانند سالِ پیش، باز هم اعتصاب بزرگ کارگری دیگری […]